دل نوشته
دل نوشته

دل نوشته

رویاها، خیالات نویسی ها و هر آن چه از دل برآمده باشند را در دل نوشته های کلون دنبال کنید.

درماندگی را دور بزنید

درماندگی را دور بزنید

مفهوم «درماندگی آموخته شده» در روانشناسی مثبت گرا اولین بار توسط مارتین سلیگمن مطرح شده است. برای دور زدن درماندگی ها خودتان را مجهز کنید.

منو خانه وارد شوید ثبت نام