راه دوم
راه دوم

راه دوم

اضافه بارِ نقش در خانواده

اضافه بارِ نقش در خانواده

کلیشه ها زن را مسئول رتق و فتق امور داخل منزل و مرد را به عنوانی فراتر از آن یعنی «اَبَرمرد» تعریف می کنند. شما فکر می کنید واقعیت چیست؟!

منو خانه وارد شوید ثبت نام