کوتاهی مو کودک
کوتاهی مو کودک

کوتاهی مو کودک

کوتاهی موی حرفه ای برای سلامت و زیبایی کودکان بسیار اهمیت دارد. کودکان به آرامش و اعتماد به آرایشگر در محیط آشنای خانه وقت کوتاهی مو نیاز دارند. کوتاهی موی کودک را به کلون بسپارید.

معرفی کتاب «انسان در جست و جوی معنا»

معرفی کتاب «انسان در جست و جوی معنا»

انسان در جست و جوی معنا (در انگلیسی Man's Search for Meaning) عنوان کتابی مشهور از ویکتور فرانکل است. برای زندگی ساده تر حتما این کتاب را بخوانید.

کوتاهی مو کودک

کوتاهی مو کودک

120,000 تومان

ثبت سفارش

به فکر کوتاهی موی عروسک ها باشیم

هانا روی فرشِ نرم و صورتی اتاقش نشسته و باربی های رنگ به رنگش را کنار هم چیده بود. لباس یکی را از تنش بیرون می آورد و تن آن یکی می کرد. بعد کیف کوچک یکی از باربی ها را گردن آن یکی می انداخت و با دخترکان عروسکی اش گرم حرف زدن بود. هاله بیرون از اتاق روی مبل بزرگ سورمه ای نشسته بود، جرعه جرعه از لیوان چایش می نوشید و از دور این عروسک بازی رویایی را تماشا می کرد و لبخند می زد که هانا یکی از باربی ها را برداشت و به سمت هاله آمد: «مامااان... نمی تونم موهای این رو شونه کنم... براش شونه می کنی؟!». هاله چای را روی میز گذاشت و شانه را از دست دخترک گرفت و شروع کرد به شانه کشیدن و گفت: «این خانمِ دامن قرمز، خیلی موهاش بلند شده هانا... به نظر من برای اینکه راحت شونه بشه، باید یه کمی پایین موهاش رو کوتاه کنیم... درست مثل موهای تو...»؛ اما هنوز حرف هاله تمام نشده، اخم صورت هانا را برداشت، باربی را از دست مادر قاپ زد و همین طور که به سمت اتاق می رفت، بلند گفت: «نه خیر!»...

 

آرایشگاه، موی کودک، کوتاهی مو، آرایشگر ،کودک، سرویس کودک، کلون، ارایشگاه اینترنتی

 

دم ظهر همین که بوی برنج بلند می شود در فضای خانه، هاله توی بشقاب صورتی کمی لوبیا پلو می کشد و هانا را صدا می زند برای ناهار. بین خوردن غذا برایش از قصه ماشین ها و هواپیماهایی می گوید که با بارِ لوبیاپلویی، خودشان را به دل هانا می رسانند. بعد همین که بارِ آخرین قطار از توی بشقاب صورتی به سمت لب های خندان و روغنی شدۀ هانا می رود، زنگ در هاله را صدا می کند: «